สำนักศึกษาทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตร่วมส่ง”ผลงานความเรียงเข้าประกวดชิงรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 22″เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันดินโลก วันที่ 4-5 ธันวาคม ของทุกปี

Office of General Education Mahasarakham University

โดยเป็นความเรียงที่สะท้อนมุมมองและประสบการณ์ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ที่เชื่อมโยงทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ นวัตกรรมท้องถิ่น และเศรษฐกิจชุมชน ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตในรายวิชาร่วมส่งผลงานความเรียงดังกล่าวโดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทางเว็บไซต์ http://bit.ly/env-01ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ครับ