เดือน: กุมภาพันธ์ 2022

Office of General Education Mahasarakham University

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกร…
Read more

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเ…
Read more

กลุ่มงานบริหาร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

กลุ่มงานบริหาร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การจัดทำผล…
Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ง…
Read more

ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เมื่อวั…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/256…
Read more

ต้อนรับสำนักตรวจภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักศึกษา…
Read more

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (…
Read more