กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

Office of General Education Mahasarakham University

นายจักรพงศ์ กุตเสนา

นายจักรพงศ์ กุตเสนา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงาน/งานจัดสอบ
เบอร์โทรภายใน 2105
chakkaphong.k@msu.ac.th

นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ

นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ

นักวิชาการศึกษา

งานจัดตารางเรียน
เบอร์โทรภายใน 2105
muttrawan.s@msu.ac.th

นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน

นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน

นักวิชาการศึกษา

งานหลักสูตรและเทียบโอน
เบอร์โทรภายใน 2105
panissa.t@msu.ac.th

นายภานุพล ปะสังขีนี

นายภานุพล ปะสังขีนี

นักวิชาการศึกษา

งานจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 2105
panupol.p@msu.ac.th

นางสาวภคอร มูลยาพอ

นางสาวภคอร มูลยาพอ

นักวิชาการศึกษา

งานวิเคราะห์ข้อสอบ/งานตำราเรียน
เบอร์โทรภายใน 2097
paka-on.m@msu.ac.th

นางหทัยพัชร์ กุตเสนา

นางหทัยพัชร์ กุตเสนา

นักวิชาการศึกษา

งานวิเคราะห์ข้อสอบ/งานตำราเรียน
เบอร์โทรภายใน 2097
kanokporn.j@msu.ac.th

นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ

นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ

นักวิชาการศึกษา

งานศูนย์ภาษา
เบอร์โทรภายใน 2052
sirikarn.m@msu.ac.th

นางสาวนภาไลย์ ป้องเรือ

นางสาวนภาไลย์ ป้องเรือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานศูนย์ภาษา
เบอร์โทรภายใน 2052
naphalai.po@msu.ac.th

นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร

นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร

นักวิชาการศึกษา

งานทำเนียบอาจารย์/พัฒนาอาจารย์
เบอร์โทรภายใน 2019
channarit.a@msu.ac.th

นางสาวณฐพร สีบัวลา

นางสาวณฐพร สีบัวลา

นักวิชาการศึกษา

งาน มคอ./พัฒนาอาจารย์
เบอร์โทรภายใน 2019
nataporn.s@msu.ac.th

นางสาวอนันตญา โลมิน

นางสาวอนันตญา โลมิน

นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนานิสิต
เบอร์โทรภายใน 2052
anantaya.l@msu.ac.th

นางสาวปรางคนางค์ จันทร์ชม

นางสาวปรางคนางค์ จันทร์ชม

นักวิชาการศึกษา

งานศูนย์ภาษา
เบอร์โทรภายใน 2052
prangkhannang.j@msu.ac.th

Verified by MonsterInsights