เผยข้อมูลสาธารณะ

Office of General Education Mahasarakham University

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

Verified by MonsterInsights