ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Office of General Education Mahasarakham University

ปรัชญา
       ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์สำนักศึกษาทั่วไป
       สำนักศึกษาทั่วไปเป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

พันธกิจสำนักศึกษาทั่วไป
       1.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
       2.พัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง
       3.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
       4.พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
       5.พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักศึกษาทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ