ผู้บริหาร

Office of General Education Mahasarakham University

ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 2070
jindaporn@msu.ac.th

รศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

รศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

เบอร์โทรภายใน 2069
vorapoj@msu.ac.th

ผศ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง

ผศ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง

รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

เบอร์โทรภายใน 2019
dutchatj@msu.ac.th

อ.ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์

อ.ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและภาพลักษณ์องค์กร

เบอร์โทรภายใน 2052
anyarat.n@msu.ac.th

ผศ.ดร.อรรถพล หมู่มี

ผศ.ดร.อรรถพล หมู่มี

รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เบอร์โทรภายใน 2052
atthaphon.m@mbs.msu.ac.th

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

เบอร์โทรภายใน 2115
patcharanun.s@msu.ac.th

ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง

ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

เบอร์โทรภายใน 2017, 2113
krissada.sak@o365.msu.ac.th

นางเจริญใจ กุลดิลก

นางเจริญใจ กุลดิลก

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

เบอร์โทรภายใน 2071
charoenjai.k@msu.ac.th

นายจักรพงศ์ กุตเสนา

นายจักรพงศ์ กุตเสนา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

เบอร์โทรภายใน 2105
chakkaphong.k@msu.ac.th

Verified by MonsterInsights