กลุ่มงานบริหาร

Office of General Education Mahasarakham University

ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง

ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้ากลุ่มงาน/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ เบอร์โทรภายใน 2017, 2103 krissada.sak@o365.msu.ac.th

นางสุลีพร อยู่หว้า

นางสุลีพร อยู่หว้า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรภายใน 2103
suleeporn.u@msu.ac.th

นางสาวอรทัย มัครมย์

นางสาวอรทัย มัครมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการประชุม/งานบริหารความเสี่ยง/งานเลขานุการ
เบอร์โทรภายใน 2057
orathai.m@msu.ac.th

นางสาวรัตนา บุตรดี

นางสาวรัตนา บุตรดี

นักวิชาการศึกษา

งานบุคคลและงานวิจัย
เบอร์โทรภายใน 2069
rattana.b@msu.ac.th

นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง

นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานธุรการ
เบอร์โทรภายใน 2071
siriwan.b@msu.ac.th

นางสาวช่อลัดดา คำธานี

นางสาวช่อลัดดา คำธานี

นักประชาสัมพันธ์

งานนวัตกรรมการเรียนการสอน/งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรภายใน 2113
chorladda.k@msu.ac.th

นายมานะ ภูพันนา

นายมานะ ภูพันนา

นักวิชาการช่างศิลป์

งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรภายใน 2052
saiyan.p@o365.msu.ac.th

นางสาวยุภา พลตื้อ

นางสาวยุภา พลตื้อ

นักวิชาการศึกษา

งานบริหารจัดการห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
yupa@msu.ac.th

นายสุรชัย แสนตอ

นายสุรชัย แสนตอ

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
surachai.sa@msu.ac.th

นายจุมพฏ จันทร์สอาด

นายจุมพฏ จันทร์สอาด

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
joompot.j@msu.ac.th

นายอดิศักดิ์ แก้วรุณา

นายอดิศักดิ์ แก้วรุณา

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
Adisak.ka@msu.ac.th

นายเสกสรรค์ นิมิตร

นายเสกสรรค์ นิมิตร

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
Seksan.nim@msu.ac.th

นายฤธิพันธุ์ สีห์ราช

นายฤธิพันธุ์ สีห์ราช

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103

นายจตุรพิธ บรรเทาทุกข์

นายจตุรพิธ บรรเทาทุกข์

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103

นายประยงค์ ศรีแก่นจันทร์

นายประยงค์ ศรีแก่นจันทร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประสานงานด้านภูมิทัศน์
เบอร์โทรภายใน 2113

นายสุวิทย์ สุนทรพิศ

นายสุวิทย์ สุนทรพิศ

คนสวน

ดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร
เบอร์โทรภายใน 2113

นายประสาท เสนาราช

นายประสาท เสนาราช

คนสวน

ดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร
เบอร์โทรภายใน 2113

นายอุดมพงษ์ แพงจันทร์

นายอุดมพงษ์ แพงจันทร์

คนสวน

ดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร
เบอร์โทรภายใน 2103

นางสาวสุพัตรา โยธะคง

นางสาวสุพัตรา โยธะคง

พนักงานรักษาความสะอาด

ดูแลห้องทำงานและห้องน้ำห้องสำนักงาน
เบอร์โทรภายใน 2057

นายธวัชชัย ทับพิลา

นายธวัชชัย ทับพิลา

พนักงานขับรถ

ขับรถตู้สำนักศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 2103

นายชาญณรงค์ ไชยศรี

นายชาญณรงค์ ไชยศรี

ช่างพิมพ์

งานพิมพ์เอกสาร/งานจัดทำข้อสอบ
เบอร์โทรภายใน 2103

Verified by MonsterInsights