ระบบสารสนเทศ

Office of General Education Mahasarakham University

สำหรับอาจารย์ผู้สอน (for lecturer)

1. ระบบจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ออนไลน์
2. ระบบตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายค่าสอน
3. ระบบจองห้อง CO-Working Space
– แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้อง Co-Working Space สำนักศึกษาทั่วไป
4. ระบบจองห้อง Smart Classroom
5. โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
6. ระบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำหรับนิสิต (for student)

1. ระบบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณี จบการศึกษา ลาออก พ้นสภาพ)
2. ระบบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปต่างสถาบัน (จากมหาวิทยาลัยอื่น)
3. ระบบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรเทียบเข้า (จบ ปวส อนุปริญญา)
4. ระบบยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลังออนไลน์
5. ระบบสืบค้นข้อมูลอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์
6. ระบบส่งคำร้องเรียนซ้ำ/เรียนแทน รายวิชาศึกษาทั่วไ
7. GE-LIP

สำหรับบุคลากร (for member)

1. ระบบเบิก-จ่ายพัสดุออนไลน์
3. ระบบรับสมัครกรรมการคุมสอบ
ระบบ TOR (สำนักศึกษาทั่วไป)
5. ระบบบริหารจัดการข้อมูลอาจารย์ผู้สอน(รายวิชาศึกษาทั่วไป)
6. ระบบเปิดรายวิชาออนไลน์
7. ระบบส่งคำชื่นชมสำหรับบุคลากร
8.ระบบสารสนเทศงานวิชาการ