การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 (มกราคม 65)

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม 2565

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งาน กพร. งานบริหารจัดการห้องเรียนรวม งานวิชาการและประเมินผล การดำเนินงานจัดสอบ-การจัดส่งคะแนนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป การจัดทดสอบด้านภาษาอังกฤษ (MSU English Exit-Exam) เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี