ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

Office of General Education Mahasarakham University

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนิสิต
ชาวต่างชาติ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "HMSU MAHASARAKHAM UNIVERSITY GENERAL EDUCATION MAHASARAKHAM UNIVERSITY"

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN1-105 ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชุมออนไลน์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ) เพื่อจิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ รายงานการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและสื่อการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ และการจัดอบรมการออกแบบการเรียนรู้แบบโมดูล (Module) และการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนรายวิชาให้นิสิตต่างชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม