การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 12/2565

Office of General Education Mahasarakham University

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 12/2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานข้อมูลจำนวนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในทำเนียบอาจารย์ผู้สอน รายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 พิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป และพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี