ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา  2566

Office of General Education Mahasarakham University

เมื่อวันจันทร์ที่  28  พฤศจิกายน  2565  เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN1-105)  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุมร่วมกับบุคลากรจากกองทะเบียนและประมวลผล นำโดย นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2566และหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบคลังหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในประเด็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  การเปิดลำดับวิชา  การจัดตารางเรียน  การจัดสอบ การจ่ายค่าตอบแทนการสอนระบบคลังหน่วยกิต  การคิดภาระงานของผู้สอน  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี