การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำราเรียน

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำราเรียน/เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

งานตำราเรียน สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำราเรียน/เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ขึ้นเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติในการจัดทำตำรา/เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายงานการติดตามการจัดส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี