การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  6/2566

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม  2566  เวลา 13.30 น.  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่  6/2566  ขึ้น  ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

– รายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป  ประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

– พิจารณาการขอแก้ไขผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา  2565

– พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 2563)  ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี