การปฐมนิเทศนิสิตชาวต่างชาติ ในโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยสำหรับนิสิชาวต่างชาติ

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN1-105 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตชาวต่างชาติ ในโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยสำหรับนิสิชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานและกล่าวต้อนรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา