ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู จำนวน 73 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Office of General Education Mahasarakham University