การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 และการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Office of General Education Mahasarakham University

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566  เวลา 13.30 น.  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2566  ขึ้น  ณ  CO-Working Space 2 ชั้น 2  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเพื่อทราบจากผู้อำนวยการ ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)  และการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปได้รับฟังแนวทางในการดำเนินงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี