โครงการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565 กับทักษะในอนาคต

Office of General Education Mahasarakham University

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565 กับทักษะในอนาคต ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx และถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ทิพากร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทางช่องทางออนไลน์จำนวนทั้งสิ้น 374 คน

ภาพ : มานะ ภูพันนา

ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี