การประชุมจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

Office of General Education Mahasarakham University

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการประชุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป   ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN-105) และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx  โดยมี ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน   การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ให้สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2565   

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี