ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขนนุการฯ ครั้งที่ 6/2565

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดประเครือข่ายหัวหน้างานเลขานุการ คณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์ โดยการประชุมครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินในด้านการบริหารจัดการสำนักงานเลขานุการแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปกล่าวต้อนรับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการทุกหน่วยงานและเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา