บุคลากร

Office of General Education Mahasarakham University

ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 2070
[email protected]

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
เบอร์โทรภายใน 2069
[email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เบอร์โทรภายใน 2105
[email protected]

อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและภาพลักษณ์องค์กร
เบอร์โทรภายใน 2052
[email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เบอร์โทรภายใน 2052
[email protected]

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เบอร์โทรภายใน 2115
[email protected]

หัวหน้ากลุ่มงาน


ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
เบอร์โทรภายใน 2017, 2113
[email protected]

นางเจริญใจ กุลดิลก
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
เบอร์โทรภายใน 2071
[email protected]

นายจักรพงศ์ กุตเสนา
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
เบอร์โทรภายใน 2105
[email protected]

กลุ่มงานบริหาร


ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร /งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรภายใน 2017, 2113
[email protected]

นางสุลีพร อยู่หว้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรภายใน 2113
[email protected]

นางสาวอรทัย มัครมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการประชุม และงานบริหารความเสี่ยง และงานเลขานุการ
เบอร์โทรภายใน 2057
[email protected]

นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
เบอร์โทรภายใน 2071
[email protected]

นางสาวช่อลัดดา คำธานี
นักประชาสัมพันธ์
งานนวัตกรรมการเรียนการสอน, งานประชาสัมพันธ์, งานตำราเรียน
เบอร์โทรภายใน 2113
[email protected]

นางสาวรัตนา บุตรดี
นักวิชาการศึกษา
งานบุคลและงานวิจัย
เบอร์โทรภายใน 2069
[email protected]

นางสาวยุภา พลตื้อ
นักวิชาการศึกษา
งานบริหารจัดการห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
[email protected]

นายมานะ ภูพันนา
นักวิชาการช่างศิลป์
งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรภายใน 2052
[email protected]

นายจุมพฏ จันทร์สอาด
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
[email protected]

นายสุรชัย แสนตอ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103 
[email protected]

นายเสกสรรค์ นิมิตร
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
[email protected]

นายอดิศักดิ์ แก้วรุณา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
[email protected]

นายประยงค์ ศรีแก่นจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประสานงานด้านภูมิทัศน์
เบอร์โทรภายใน 2113

นายธวัชชัย ทับพิลา
พนักงานขับรถรถตู้
เบอร์โทรภายใน 2103

นายอุดมพงษ์ แพงจันทร์
คนสวน
ดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร
เบอร์โทรภายใน 2103

นายสุวิทย์ สุนทรพิศ
คนสวน
ดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร
เบอร์โทรภายใน 2113

นางสาวสุพัตรา โยธะคง
พนักงานรักษาความสะอาด
ดูแลห้องทำงานและห้องน้ำ
เบอร์โทรภายใน 2057

นายประสาท เสนาราช
คนสวน
ดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร
เบอร์โทรภายใน 2113

กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง


นางเจริญใจ กุลดิลก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง/ งาน กพร.
เบอร์โทรภายใน 2071
[email protected]

นายปริญญ์ งามสุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาอาจารย์และกิจการพิเศษ
เบอร์โทรภายใน 2115
[email protected]

นางสาวอังคณา นาชัยเพิ่ม
นักวิชาการพัสดุ
งานพัสดุ
เบอร์โทรภายใน 2071
[email protected]

นางฤทัยรัตน์ มายร์ สรสันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
งานการเงิน
เบอร์โทรภายใน 2069, 2071
[email protected]

นางสาวศศิธร นุชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานแผนงานและงบประมาณ
เบอร์โทรภายใน 2069
[email protected]

นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานพัสดุ
เบอร์โทรภายใน 2069,2071
[email protected]

นางสาวรัชยา ชูคันหอม
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงิน
เบอร์โทรภายใน  2069
[email protected]

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต


นายจักรพงศ์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต / งานจัดสอบ
เบอร์โทรภายใน 2105
[email protected]

นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ
นักวิชาการศึกษา
งานจัดตารางเรียน
เบอร์โทรภายใน 2105
[email protected]

นายภานุพล ปะสังขีนี
นักวิชาการศึกษา
งานจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 2105
[email protected]

นางสาวภคอร มูลยาพอ
นักวิชาการศึกษา
งานวิเคราะห์ข้อสอบและคลังข้อสอบ
เบอร์โทรภายใน 2097
[email protected]

นางหทัยพัชร์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา
งานวิเคราะห์ข้อสอบ
เบอร์โทรภายใน 2097
[email protected]

นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา
งานหลักสูตรและเทียบโอน
เบอร์โทรภายใน 2105
[email protected]

นางสาวนภาไลย์ ป้องเรือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานศูนย์ภาษา
เบอร์โทรภายใน 2052
[email protected]

นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ
นักวิชาการศึกษา
งานศูนย์ภาษา
เบอร์โทรภายใน 2052
[email protected]

นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร
นักวิชาการศึกษา
งานทำเนียบอาจารย์
เบอร์โทรภายใน 2019
[email protected]


นางสาวณฐพร สีบัวลา
นักวิชาการศึกษา
งาน มคอ
เบอร์โทรภายใน 2097
[email protected]