News

Office of General Education Mahasarakham University

MSU CASE Camp วันที่ 6

วันจันทร์ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเ…
Read more

MSU CASE Camp (วันที่ 5 ณ โรงแรม VICTORIA จังหวัดเชียงใหม่)

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค…
Read more

ค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Camp

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Cam…
Read more

“Mahasarakham University Creative and Social Enterprise Cam”

May 9-18, 2023: The Office of General Education is orga…
Read more

โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน

สำนักศึกษาทั่วไป ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป …
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  6/2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม  2566  เวลา 13.30 น.&n…
Read more

GE จัดโครงการ “การจัดการเรียนรู้ผ่านกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนสากล (PSF)”

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักศึ…
Read more

Verified by MonsterInsights