ปี: 2022

Office of General Education Mahasarakham University

โครงการ Active learning : Enhancing student engagement in online classes

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. สำ…
Read more

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง RN 204 อาคารราชน…
Read more

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียน

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำ…
Read more

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท…
Read more

โครงการ : การสร้างพลเมืองแห่งอนาคตด้วยการศึกษาทั่วไป

วันศุกที่ 12 พฤศจิกายน 2564 งานพัฒนาอาจารย์ สำนักศึกษาท…
Read more

GE ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมบรรยากาศองค์กรแห่งความสุข

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่…
Read more

สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบทางการเงิน

สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบทางการเงิน และตรวจสอบ…
Read more

บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกั…
Read more

Verified by MonsterInsights