ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที 
Read more
สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2 
Read more
สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒน 
Read more
เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 1 
Read more
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง RN 204 
Read more
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจ 
Read more
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนราย 
Read more
วันศุกที่ 12 พฤศจิกายน 2564 งานพัฒนาอาจารย์ ส 
Read more
สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดดำเนินโครงการปรับปรุงภ 
Read more
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบทางการเงิน  
Read more