บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียน

Office of General Education Mahasarakham University


บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียนว่าที่ ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิ์คำดวง และนางสุลีพร อยู่หว้า ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2564 ในหัวข้อเรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน” (Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption) และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปได้นำเสนอบทความในรูปแบบการบรรยายด้วยวาจา (Oral Presentation) แบบ Online ด้วยโปรแกรม ZOOM จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่1. “การพัฒนาแบบฟอร์มเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบอัตโนมัติ” ผู้วิจัย คือ นางสุลีพร อยู่หว้า
2. “การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ห้องเรียนรวม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ผู้วิจัย ว่าที่ ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิ์คำดวง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights