การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  4/2566

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566  เวลา  13.30 น.  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่  4/2566  ขึ้น  ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

– รายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป  ประจำเดือนมีนาคม 2566 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

– พิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

– พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 2563)  ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

– พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นิสิตชาวต่างชาติยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ

– พิจารณาร่างประกาศสำนักศึกษาทั่วไป  เรื่อง  ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  สำนักศึกษาทั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2566

– พิจารณาการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบออนไลน์ของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบนอกเวลาราชการ

– พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

– พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการบริการวิชาการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio

– พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักศึกษาทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  2566 (รอบ 6 เดือน)

– พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights