การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  3/2566

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566  เวลา  13.30 น.  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่  1/2566  ขึ้น  ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

– รายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

– แจ้งมติคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานในระบบคลังหน่วยกิต  ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง การเสนอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากสำนักศึกษาทั่วไปเพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 

– รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต   –

– พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 2563)

ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

– พิจารณาการปรับแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

– พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

– พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                 

– พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือน)

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights