โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนผ่านรายวิชา 0042007 การเรียนร่วม สหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชน “พ่อฮักแม่ฮัก” ระยะที่ 2

Office of General Education Mahasarakham University

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนผ่านรายวิชา 0042007 การเรียนร่วม สหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชน “พ่อฮักแม่ฮัก” ระยะที่ 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0042007 การเรียนร่วม สหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน ลงพื้นที่เรียนรู้กับชุมบ้านค้อ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองสาธารสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามและ อสม. ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานสหวิชาชีพ หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการทำงานแบบสหวิชาชีพ เพื่อให้มีทักษะชีวิต สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม นิสิตจะได้เรียนรู้การประเมินกิจวัตรประจำวัน เช่นการอาบน้ำ การเคลื่อนย้าย การประเมินลักษณะอาหาร ชนิดของอาหาร อาหารที่รับประทานว่าเหมาะกับโรคหรือสภาวะที่เป็นอยู่ การประเมินสภาพบ้านครอบครัวที่นิสิตดูแล การประเมินดูเพื่อนบ้านของครอบครัวที่นิสิตดูแล ความสัมพันธ์เป็นอย่างไร เมื่อผู้ป่วยที่เราดูแลมีปัญหามีการช่วยเหลืออย่างไร การประเมินวิธีใช้ยา ผู้ป่วยกินยาสม่ำเสมอหรือไม่ ภาชนะที่บรรจุยามีความสม่ำเสมอหรือไม่ ประเมินจากการสอบถามความผิดปกติของร่างกายการประเมินบริการอะไรบ้างที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยภายในครอบครัวหรือในชุมชนได้ เช่น อสม รพ.ตำบลการประเมินสภาพบ้านของผู้ป่วย ตัวบ้าน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตลอดจนการประเมินในเรื่องของการค้นหาความหมาย วัตถุประสงค์และความจริงในชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นิสิต จำนวน 325 คน อาจารย์ บุคลากร และผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 25 คน

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights