GE จัดโครงการ “Workshop on Scoring Rubrics and Peer Assessment”

Office of General Education Mahasarakham University

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. งานพัฒนาอาจารย์ งานวิชาการและพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการ “Workshop on Scoring Rubrics and Peer Assessment” ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN-105) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช อาจารย์สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินแบบ Scoring Rubrics และ Peer Assessment และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) และ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) การเข้าร่วมโครงการจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 รายวิชาที่มี Scoring Rubrics เวลา 08.30-12.00 น. และกลุ่มที่ 2 รายวิชาที่ไม่มี Scoring Rubrics เวลา 13.00-16.00 น. ทั้งนี้ มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน 145 คน

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights