การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2566

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2565 และไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานผลการลงทะเบียนและผลการประเมินการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 รายงานสรุปภาพรวมผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป และพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 2563) ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม พิจารณาร่างแบบเสนอหลักสูตรเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) พิจารณาแผนกลยุทธ์สำนักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2566-2570) พิจารณาแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณาแผนการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตภายใต้การจัดการเรียนการสอนผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณาแผนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาการแก้ไขบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights