การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  9/2565

Office of General Education Mahasarakham University

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม  2565  เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่  9/2565 ขึ้น ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

– รายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป  ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
– รายงานผลการลงทะเบียนและผลการประเมินการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 
– รายงานสรุปรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตรวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active learning ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 
– รายงานการจัดโครงการ General Education for Future Generations  
– รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป  
–  พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ระบบพิเศษ   
–  พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กรณีต่างสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3)  
–  พิจารณารายชื่อทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือ ตำราเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) เพิ่มเติม    
–  พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 2563)  ประจำปีการศึกษา 2565 กรณีอาจารย์จ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป 
–  พิจารณาร่างแบบเสนอหลักสูตรเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
– พิจารณาการปรับจำนวนหน่วยกิตรวมและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
– พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights