Mahasarakham ,Thailand
043-754055
geinnovation@msu.ac.th

เดือน: มกราคม 2022

Office of General Education Mahasarakham University

โครงการอบรมภาษาจีน เพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการการอบรมภาษาจีนเพื่อการจัด…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 2-2564

Download เพื่อดูรายละเอียด Download เพื่อดูรายละเอียด

GE ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากภาควิชาภาษาไทยฯ

เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักศึกษาท…
Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์”

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการ…
Read more

การประชุมเตรียมความพร้อม (MSU English Exit-Exam) 65

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทดสอบความสามารถด…
Read more