ระบบสารสนเทศ

สำหรับอาจารย์ผู้สอน (e-Form/Online Forms)
1. ระบบจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ออนไลน์
2. เว็บไซต์งานวิจัยสำนักศึกษาทั่วไป
3. ระบบตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายค่าสอน
4. ระบบจองห้อง CO-Working Space
แนวปฏิบัติการใช้พื้นที่ Co-working Space และ Co-making Space
5. แบบฟอร์ม“ของดสอน”
6. แบบฟอร์ม“ขอลาออกและยกเลิกรายชื่อ”
7. แบบฟอร์ม“ขอลาออกจากอาจารย์ผู้ประสานงาน”

สำหรับนิสิต (e-Form/Online Forms)
1. ระบบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์
2. เว็บไซต์ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
3. ระบบยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลังออนไลน์
4. E-Learning
5. E-Testing
6. ระบบสืบค้นตรวจสอบข้อมูล “ทดสอบระบบสอบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2563”
7. ติว English ExitExam 2021
8. ระบบสืบค้นข้อมูลอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์

สำหรับบุคลากร (e-Form/Online Forms)
1. ระบบเบิก-จ่ายพัสดุออนไลน์
2. เว็บไซต์งานวิจัยสำนักศึกษาทั่วไป
3. ระบบรับสมัครกรรมการคุมสอบ
4. ระบบจองห้อง CO-Working Space
5. ระบบฐานข้อมูลการมาปฏิบัติงาน