ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1-105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินด้านต่าง ๆ ได้แก่ รายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการเรียนซ้ำและเรียนแทนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุงเล็กน้อย (สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ) โดยคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราเรียน/เอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) พิจารณาการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กับ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ IDP Education Services Ltd กับ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน (ปีงบประมาณ 2563) และการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา
<ภาพกิจกรรม>

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *