วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการจัดการเรียนรู้ GE : จากห้องเรียนสู่ Online โดยจัดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการจัดการเรียนรู้ GE : จากห้องเรียนสู่ Online โดยจัดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ในวันนี้ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากสถานการณ์ในปัจจุบันส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงการจัดกิจกรรม การวัดผลและประเมินผล ในรายวิชาศึกษาทั่วไปในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ คือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและนำเสนอวิธีการสอน การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลในรูปแบบการ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การสร้างความคิดของผู้เรียนไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธีการสอนใหม่ ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสอน และการแก้ปัญหาของผู้เรียน รวมถึงเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันมีความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไปได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในครั้งนี้
ผู้จัดโครงการได้เรียนเชิญวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง GE : จากห้องเรียนสู่ Online ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 324 คน
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่
บุคลากร พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกให้การจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

< ภาพกิจกรรม >

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *