โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง SMART CLASSROOM (RN-407) ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เป็นกลไกสำคัญในการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อให้นิสิตพัฒนาตนเองสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน ซึ่งช่วยเสริมให้เกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้สำนักศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ซึ่งบังคับเรียนสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยรายวิชาดังกล่าว เป็นการบูรณาการรายวิชากับโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ของนิสิตแต่ละสาขา เพื่อให้นิสิตรู้จักบทบาทและความสำคัญของการบริการวิชาการของ แต่ละสาขา และยังเปิดโอกาสให้แต่ละหลักสูตรได้ร่วมออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเป้าหมายความรู้ หรือทักษะที่ได้นำในไปใช้ในการบริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำนักศึกษาทั่วไปได้เปิดรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน จำนวน 7 คณะ 9 สาขา เพื่อให้นิสิตแต่ละสาขาได้มีเวทีแสดงศักยภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในรายวิชาและการบริการวิชาการของแต่ละสาขา จึงกำหนดจัดโครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเข้าพื้นที่ชุมชนและผลการศึกษากระบวนการบริการวิชาการของแต่ละสาขา อันจะทำให้เกิดเครือข่ายนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญร่วมกันเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของสำนักศึกษาทั่วไปต่อไป

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *