ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 12/2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 12/2563
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 12/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักศึกษาทั่วไป เช่น รายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 นอกจากนี้ยังได้พิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปลาย ปีการศึกษา 2563 พิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม) พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) จำนวน 1 รายวิชา
พิจารณาแผนกลยุทธ์สำนักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2564 – 2568) และพิจารณาแผนปฏิบัติราชการสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *