กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษา …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทดสอบความสามารถด้าน …

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการจัดการเรียนรู้ GE : จากห้องเรียนสู่ Online โดยจัดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักศึกษาทั่วไป …

Read More »

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าควบคุมโรค กองอาคารสถานที่ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ รอบบริเวณอาคารราชนครินทร์ทั้งห้องสำนักงาน และห้องเรียนรวมอาคารราชนครินทร์ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักศึกษาทั่วไป มห …

Read More »