Breaking News
Home / โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ ทางคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านบกพร้าว ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ ทางคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านบกพร้าว ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ที่มาและความสำคัญ
นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม และเนื้อหายากที่จะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ ส่งผลให้ผู้เรียน ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ไม่ค่อยดีนักกับวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก ส่งผลให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะจะทำให้นักเรียนไม่สนใจไม่ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมไม่ชอบวิชา
คณิตศาสตร์ ไม่เห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์น่าเบื่อหน่าย ลักษณะของนักเรียนที่เรียนอ่อนคณิตศาสตร์ มักจะมีเจตคติทางลบต่อ วิชาคณิตศาสตร์ คิดว่าตนเป็นผู้ ล้มเหลวเสมอ ไม่ชอบเข้าชั้นเรียนไม่ชอบทำงาน ชอบรบกวนนักเรียนคนอื่น เบื่อหน่ายการเรียน อยากหนี โรงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้มนุษย์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง ช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้คู่บริการ สู่การรับใช้สังคม เป็นงานบริการวิชาการที่แต่ละหลักสูตรจะนำความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละหลักสูตรไปสู่พัฒนา ร่วมกับชุมชน โดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ(Learning by Doing) เรียนรู้ด้วยการกระทำ(Action
Learning) เรียนจากสถานการณ์จริง เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Experience) โดยร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและเกิดสัมฤทธิผลอย่างแท้จริงจากหลักการดังกล่าวนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเห็นความสำคัญของกระบวนการพัฒนาชุมชนด้วนการนำความรู้ ประสบการณ์ในการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะนักเรียน ผ่านกิจกรรมเรียนรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ที่ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบกพร้าว บ้านบกพร้าว ตำบลยาง อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตชุมชน จากการสำรวจปัจจุบันมีนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด 522คน โดยแต่ละระดับชั้นนักเรียนมีปัญหาด้านการคำนวณที่เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต่างกัน ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีปัญหาเรื่องการบวก การลบเลขช้า การแก้โจทย์ปัญหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีปัญหาเรื่องการบวก การลบเลขช้า ไม่สามารถหารเลขได้ และการแก้โจทย์ปัญหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีปัญหาเรื่องอนุกรมตัวเลขและอนุกรมรูปภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีปัญหาเรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร เศษส่วน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีปัญหาเรื่องการกำไร ร้อยละ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีปัญหาเรื่องการหาพื้นที่และปริมาตร ร้อยละอีกทั้งยังขาดสื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย เรียนรู้ได้ช้า ไม่สนุกกับการเรียนจากปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ โดยการสอนเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนรวมไปถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เป็นปัญหาในระดับชั้นนั้น ๆ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้คู่บริการ สู่การรับใช้สังคม ของนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่เรียนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. เพื่อแก้ไขปัญหาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผ่านกิจกรรมเรียนรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร