Breaking News
Home / โครงการปลูกฝังความรู้เยาวชนเพื่อลดปัญหาขยะสู่ชุมชน

โครงการปลูกฝังความรู้เยาวชนเพื่อลดปัญหาขยะสู่ชุมชน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อแก้ปัญหาขยะสู่ชุมชน

2.เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนปัญหาขยะชุมชน

3. เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตอาสา

4. เพื่อให้เยาชนตระหนักปัญหาขยะสู่ชุมชน

5. เพื่อเสริมสร้างหน้าที่การรับผิดชอบต่อสังคมการพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืน