Breaking News
Home / กิจกรรมลงชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (Community service projects/ Fiscal year 2019)

กิจกรรมลงชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (Community service projects/ Fiscal year 2019)

โครงการบูรณาการสหวิทยาพัฒนาคำแคน คณะวิทยาศาสตร์

“ผสานต้นทุนการจัดการขยะ สังคม วัฒนธรรม สู่ความยั่งยืน”บ้านโพธิ์หมู่ 10 และ หมู่ 20 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสาคาม

โครงการสร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติ บ้านโนนแสบง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ลงชุมชนบ้านโนนแสบง

โครงการปลูกฝังความรู้เยาวชนเพื่อลดปัญหาขยะสู่ชุมชน

โครงการชุมชนรักป่าโคกหินลาด

โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ ทางคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านบกพร้าว ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

โครงการระบบการเลี้ยงโคเนื้อวีถีชาวบ้าน คณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะในหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ

โครงการ All new สวนสนุก คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการศึกษาลักษณะกายภาพและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการแผนที่ทิ้งขยะ มมส. “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน คณะวิทยาการสารสนเทศ

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษจากการขายขยะ คณะศิลปกรรมศาสตร์