Office of General Education Mahasarakham University

 

เรื่องล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 14/2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.  สำนั…
Read more

GE ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวด Mister Global และจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานจากโครงการ MSU BCG Hackathon

สำนักศึกษาทั่วไป ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใ…
Read more

กิจกรรม Flagship Camp และ MSU SDGs Camp DREAM PROJECT

กิจกรรม Flagship Camp และ MSU SDGs Camp dream project (…
Read more

MSU Flagship Camp and MSU SDGs Camp at YoRice AMAZAKE Chiangm

กิจกรรม Flagship Camp และ MSU SDGs Camp at YoRice AMAZA…
Read more

Flagship Camp และ MSU SDGs Camp at Warmheart Family

กิจกรรม Flagship Camp และ MSU SDGs Camp at Warmheart Fa…
Read more

GE ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11.30 น. สำนักศึ…
Read more

โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) (รอบเพิ่มเติม)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 &#8211…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 13/2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.  สำนักศึ…
Read more

GE จัดโครงการ “พัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน”

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. สำนั…
Read more

Flagship Camp และ MSU SDGs Camp (ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทย…
Read more

โครงการ MSU BCG Farm Visit

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สำนักศึกษาทั่วไป ร่ว…
Read more

GE รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักศึกษ…
Read more

GE จัดการเรียนการสอนแบบโมดูล

ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม  2566  สำนักศึกษาทั่…
Read more

GE ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป&nb…
Read more

GE ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 20 กันยายน 2566  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สำนักศึ…
Read more

GE ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น.  ผู้ช่ว…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2566

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน  2566  เวลา 13.30 น.&…
Read more

กิจกรรม MSU BCG Hackathon Progress Report and Presentation

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 10/2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม  2566  เวลา 13.30 น.&…
Read more

ขอแสดงความยินดี อผปส.ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น

ขอแสดงความยินดี อผปส.ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น

วันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารราชนครินทร์ มห…
Read more

MSU Homeroom International Day 2023

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นสากล MSU Homeroom I…
Read more

Homeroom Open House 2023

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นสากล กิจกรรม Homero…
Read more

MSU HOMEROOM FESTIVAL 2023

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศูน…
Read more

บุคลากร GE ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

บุคลากร GE ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจ…
Read more

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU INDIE Camp 2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิ…
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ

(Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Te…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น.  สำนักศ…
Read more

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพบิดาของผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มมส

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต รองผู้อำนวยการสำนั…
Read more

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2566 &nbsp…
Read more

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดาวน์โหลด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รับส…
Read more

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566

30032566-1ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566

20032566ดาวน์โหลด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2566

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2566

register_person01ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2565

07122565-jobดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง อาจารย์ สาขา ภาษาจีน

ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2565

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง&nbsp…
Read more

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัต…
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไปปีที่ 15 ฉบับที่ 161 ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม 2566

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไปปีที่ 15 ฉบับที่ 161 ประจำเดือน ก…
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 160 ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2566

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 160 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 159 ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 159 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2566

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 158 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 157 (ม.ค.-ก.พ.66)

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 156 ประจำเดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 156 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 155 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 154 ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 154 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 153 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 152 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 152 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 152 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2565

Verified by MonsterInsights