โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัย ในศตวรรษที่ 21 (จ.) เรื่อง หลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอน และสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบมัลติมิเดีย


โครงการปิดรับสมัครแล้วครับ || จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้เต็มแล้วครับ และสำนักศึกษาทั่วไปขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสนใจโครงการที่ทางสำนักจัดขึ้น หากท่านสนใจโครงการอื่นๆ โปรดติดตามได้จากเว็บไซต์และข่าวประชามสัมพันธ์ของสำนักฯ||.

รายละเอียดของโครงการ

สำนักศึกษาทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 (จ.) เรื่อง หลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอนและสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบมัลติมิเดีย จะจัดโครงการในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ (412) สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการสร้างเสริมองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถานที่อบรม/สัมมนา

ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ (B-412) อาคารวิทยบริการ B ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่ดี และสามารถเลือกใช้ในรูปแบบของระบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

"จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้เต็มแล้วครับ และสำนักศึกษาทั่วไปขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสนใจโครงการที่ทางสำนักจัดขึ้น หากท่านสนใจโครงการอื่นๆ โปรดติดตามได้จากเว็บไซต์และข่าวประชามสัมพันธ์ของสำนักฯ||."

จำนวนรับ

50 ที่นั่ง


ปัจจุบันคงเหลือ 0 ที่นั่งครับ

ตรวจสอบรายชื่อ

Name หน่วยงาน
   1 มัณฑนา นครเรียบ      คณะวิทยาศาสตร์
   2 ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์      ศึกษาศาสตร์
   3 นพดล นิ่มหนู     คณะนิติศาสตร์
   4 อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู     คณะนิติศาสตร์
   5 เจตน์ภวินท์ อังศุชวาลนิตย์     คณะนิติศาสตร์
   6 ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช     คณะนิติศาสตร์
   7 สุรชาติ สิทธิปกรณ์     คณะพยาบาลศาสตร์
   8 ดุจฉัตร จิตบรรจง     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   9 ดำรงค์​ นันทผาสุข     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   10 พิมพ์พร ภูครองเพชร     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   11 ณัฐกฤตา นามมนตรี     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   12 กีรติ ธนะไชย     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   13 อินอร เลียวประเสริฐกุล     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   14 อัมพิกา ภัทรพงศานติ์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   15 มนสิชา แก้วนันไชย     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   16 รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์     คณะวิทยาการสารสนเทศ
   17 ดร.ฤทัย นิ่มน้อย     คณะวิทยาการสารสนเทศ
   18 ภาธร นิลอาธิ     คณะวิทยาการสารสนเทศ
   19 ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์     คณะวิทยาการสารสนเทศ
   20 จิรัฎฐา ภูบุญอบ     คณะวิทยาการสารสนเทศ
   21 ประภาส ผิวอ่อน      คณะวิทยาศาสตร์
   22 ณภัสนันท์ ศรีสารคาม     คณะวิทยาศาสตร์
   23 เอกพจน์ ศรีฟ้า     คณะวิทยาศาสตร์
   24 รักฤดี สารธิมา     คณะวิทยาศาสตร์
   25 นิติศักดิ์ ปาสาจะ     คณะวิทยาศาสตร์
   26 ปัทมาวดี ปาสาจะ     คณะวิทยาศาสตร์
   27 โสภา แคนสี     คณะวิศวกรรมศาสตร์
   28 ดร.กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์     คณะศิลปกรรมศาสตร์
   29 ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล     คณะศิลปกรรมศาสตร์
   30 อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์     คณะศิลปกรรมศาสตร์
   31 ปรีชา นวลนิ่ม     คณะศิลปกรรมศาสตร์
   32 อรนยมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์     คณะศิลปกรรมศาสตร์
   33 ดร.ธรินธร นามวรรณ     คณะศึกษาศาสตร์
   34 ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี     คณะศึกษาศาสตร์
   35 วิทยา วรพันธุ์     คณะศึกษาศาสตร์
   36 อารีย์รัตน์ โนยสุวรรณ     คณะศึกษาศาสตร์
   37 ภิญญาพัชญ์ ดุงโคกกรวด     คณะสาธารณสุขศาสตร์
   38 ดร.ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ     คณะสาธารณสุขศาสตร์
   39 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   40 วรัญญู แก้วดวงตา     คณะเทคโนโลยี
   41 อิสรา จุมมาลี     คณะเภสัชศาสตร์
   42 ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ     คณะแพทยศาสตร์
   43 อรัญญา ทองก้อน     พยาบาลศาสตร์
   44 ดร.กฤษกร อ่อนละมุล     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
   45 ยสพรรณ พันธะศรี     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
   46 ศิริ​ลักษณ์​ เจิม​จิตต์​พร​ชัย​     วิทยาศาสตร์​
   47 ดร.จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย     สาธารณสุขศาสตร์
   48 ดร. ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์     สาธารณสุขศาสตร์
   49 วรดา จารุพูนผล     สำนักศึกษาทั่วไป
   50 ดร.จงกลณี ธนาไสย์     แพทยศาสตร์

ไฟล์โครงการ


...

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศึกษาทั่วไป ห้อง RN1-103 ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ Tel 043-754333 ต่อ 2113