Breaking News
Home / หมวดหมู่ เอกสารประชาสัมพันธ์ / โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”

รายละเอียดของโครงการ

 • ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้สร้างหลักสูตรพนักงานสายวิชาการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน และเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ที่ 9.1.4 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารย์จำเป็นต้องสอดคล้องและหนุนเสริมพันธกิจต่าง ๆของอาจารย์อย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านการสอน การทำวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงสมรรถนะหลัก (Core Competency) และค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) ซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และแผนกลยุทธ์ฯ (แผน 5 ปี) ของมหาวิทยาลัย อาจารย์จำเป็นต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูและต้องมีความสามารถในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเอาผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome-based Learning) มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน สื่อ และสิ่งแวดล้อมที่มี สามารถออกแบบการวัดผลประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สำนักศึกษาทั่วไป จึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงจัดโครงการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน พร้อมทั้งทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาสู่การผลิตบัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 • About panupol

  Check Also

  การเข้าร่วมการจัดทำคลังข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์

  แบบฟอร์มการออกข้อสอบและแบบตอบรับการเข้าร่วมการจัดทำคลังข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์

  อาจารย์สามารถ D …

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *