content_paste

ประกาศ

content_paste

ระเบียบ

content_paste

ข้อบังคับ

content_paste

การเงิน

รายการเอกสารที่เป็น งานการเงิน

New employees on 15th September, 2016

Name Document view
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบมอบฉันทะ 150
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีให้งานการเงินโอน 144
ใบสำคัญรับเงิน 127
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2557 126
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 125
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีรับด้วยตนเอง 124
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง 119
วิธีการคำนวณภาระงานสอน 117
ตัวอย่างชุดเบิกค่าเดินทางไปราชการ 110
บก.111 107
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน 104
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 103
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีมอบอำนาจ 101
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน กลุ่มภาษา 100
การเบิกค่าอาหารและอาหารว่าง 100
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 95
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 95
บก.111 ชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 94
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายโครงการ 91
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 90
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ2 88
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 86
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 86
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2552 85
ใบสำคัญรับเงินค่าน้ำมัน 82
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 80
แบบ บก.111 79
แบบรายงานการเดินทางไปราชการกรณีจัดโครงการนอกสถานที่ 77
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน นักเรียน นิสิตช่วยปฏิบัติงานราชการ 76
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 76
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 76
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ 76
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558 75
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 75
ขออนุมัติงบประมาณค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 75
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 75
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือเรือน ตำราเรียน พ.ศ.2555 74
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติค่าลงทะเบียน 66
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 64
ใบสำคัญรับเงิน 62
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 9