content_paste

ประกาศ

content_paste

ระเบียบ

content_paste

ข้อบังคับ

content_paste

การเงิน

รายการเอกสารที่เป็น งานการเงิน

New employees on 15th September, 2016

Name Document view
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบมอบฉันทะ 142
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีให้งานการเงินโอน 137
ใบสำคัญรับเงิน 113
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2557 112
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีรับด้วยตนเอง 110
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง 104
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 104
วิธีการคำนวณภาระงานสอน 102
บก.111 98
ตัวอย่างชุดเบิกค่าเดินทางไปราชการ 95
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน 92
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 90
การเบิกค่าอาหารและอาหารว่าง 86
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีมอบอำนาจ 86
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 86
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน กลุ่มภาษา 82
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 81
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 79
บก.111 ชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 79
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2552 77
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายโครงการ 77
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ2 74
ใบสำคัญรับเงินค่าน้ำมัน 74
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 73
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 72
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 71
แบบรายงานการเดินทางไปราชการกรณีจัดโครงการนอกสถานที่ 68
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ 68
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน นักเรียน นิสิตช่วยปฏิบัติงานราชการ 67
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือเรือน ตำราเรียน พ.ศ.2555 64
แบบ บก.111 64
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 64
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 61
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 61
ขออนุมัติงบประมาณค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 61
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 61
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558 60
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติค่าลงทะเบียน 59
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 57
ใบสำคัญรับเงิน 55