content_paste

ประกาศ

content_paste

ระเบียบ

content_paste

ข้อบังคับ

content_paste

การเงิน

รายการเอกสารที่เป็น งานการเงิน

New employees on 15th September, 2016

Name Document view
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบมอบฉันทะ 181
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีให้งานการเงินโอน 176
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2557 162
ใบสำคัญรับเงิน 151
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 148
วิธีการคำนวณภาระงานสอน 146
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีรับด้วยตนเอง 142
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง 138
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน 133
ตัวอย่างชุดเบิกค่าเดินทางไปราชการ 129
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน กลุ่มภาษา 128
บก.111 126
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 126
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 121
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีมอบอำนาจ 120
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 118
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2552 117
การเบิกค่าอาหารและอาหารว่าง 117
บก.111 ชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 115
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ2 110
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 109
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายโครงการ 108
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 107
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 105
ใบสำคัญรับเงินค่าน้ำมัน 101
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ 99
แบบ บก.111 98
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน นักเรียน นิสิตช่วยปฏิบัติงานราชการ 98
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 98
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 98
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 98
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558 97
ขออนุมัติงบประมาณค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 97
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือเรือน ตำราเรียน พ.ศ.2555 96
แบบรายงานการเดินทางไปราชการกรณีจัดโครงการนอกสถานที่ 95
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 94
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 92
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติค่าลงทะเบียน 85
ใบสำคัญรับเงิน 83
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 83
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 34
ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 28