สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิสัยทัศน์


เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสร้างบัณฑิต
ให้เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

พันธกิจ


1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อให้บัณฑิต
เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสาย
งานอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปให้มีระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักศึกษาทั่วไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยด้านการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรมข่าวทั้งหมด

ระบบสารสนเทศ

 ระบบสารสนเทศสำนักศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
+ จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์
+ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา + ศูนย์การเรียนรู้ภาษา + ศูนย์การเรียนรู้ภาษา
+ แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ E-Testing + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + ฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ English exit-exam + เอกสารประกอบการสอน + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป
+ จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + E-Learning + ระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์
+ เอกสารประกอบการสอน + ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน + ระบบแผนและงบประมาณ
+ เทียบโอนผลการศึกษา + สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป + ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
+ E-Learning + ระบบตรวจสอบสถาานะการเบิกค่าสอน + ตารางการใช้ห้องประชุม
+ Download แบบฟอร์ม   + ระบบบริหารงานออนไลน์
+ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) + ระบบจัดทำรายงาน มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป + สืบค้นเลขที่นั่งสอบนิสิต
    + ระบบสอบย้อนหลัง
    + ประกาศนิสิตลืมบัตรประจำตัว
    + ระบบพิมพ์ซองข้อสอบ
    + แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (Timesheet)
    + ระบบบริหารงานโรงพิมพ์ออนไลน์

วิดีโอ

                 

เอกสารเผยแพร่


สูจิบัตร     KM

กิจกรรมสำนักศึกษาทั่วไป

[ Thai / English ]