สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Office of General Education Mahasarakham University)

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนที่ติดต่อ

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัพท์ 043-754571 หรือ 043754333 ต่อ 2113,2017
ผู้พัฒนาเว็ปไซด์ krissadas.sak@msu.ac.th
อีเมลล์หน่วยงาน genedu@msu.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/genedu
Twitter : https://twitter.com/edu255803

 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน สำนักศึกษาทั่วไป
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
2070
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2115
หัวหน้าสำนักงาน
2115
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
2113
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิสิต
2006
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2105
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
2109
งานเลขาฯ/งานประชุมและความเสี่ยง/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์
2057
งานธุรการ/งานการเงิน/งานแผนงาน
2069
งานบุคคล/งานพัสดุ/งาน ก.พ.ร
2071
งานตารางเรียนตารางสอบ/งานหลักสูตรและเทียบโอนรายวิชา
2105
งานวิเคราะห์ข้อสอบ/งานตำรา/งานวิจัย/งานทำเนียบอาจารย์
2097
งานกิจการพิเศษ/ CADL
2006
งานโรงพิมพ์
2003
อีเมล (e-mail) สำนักศึกษาทั่วไป
genedu@msu.ac.th
จำนวนผู้เข้าใช้  Website counter

ระบบสารสนเทศ

 ระบบสารสนเทศสำนักศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
+ จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์
+ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา + ศูนย์การเรียนรู้ภาษา + ศูนย์การเรียนรู้ภาษา
+ แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ E-Testing + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + ฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ English exit-exam + เอกสารประกอบการสอน + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป
+ จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + E-Learning + ระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์
+ เอกสารประกอบการสอน + ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน + ระบบแผนและงบประมาณ
+ เทียบโอนผลการศึกษา + สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป + ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
+ E-Learning + ระบบตรวจสอบสถาานะการเบิกค่าสอน + ตารางการใช้ห้องประชุม
+ Download แบบฟอร์ม   + ระบบบริหารงานออนไลน์
+ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) + ระบบจัดทำรายงาน มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป + สืบค้นเลขที่นั่งสอบนิสิต
    + ระบบสอบย้อนหลัง
    + ประกาศนิสิตลืมบัตรประจำตัว
    + ระบบพิมพ์ซองข้อสอบ
    + แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (Timesheet)
    + ระบบบริหารงานโรงพิมพ์ออนไลน์

วิดีโอ

                 

เอกสารเผยแพร่


สูจิบัตร     KM

กิจกรรมสำนักศึกษาทั่วไป

[ Thai / English ]