ค่านิยม

ค่านิยมสำนักศึกษาทั่วไป  คือ  GEMSU

G = Good  Governance   หมายถึง  การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล

E =  Empowerment         หมายถึง  เสริมพลังในการทำงาน

M =  Morality                    หมายถึง  ยึดมั่นในคุณธรรม

S =  Service mind            หมายถึง  มีจิตบริการ

U = Unity                            หมายถึง  มีความเป็นหนึ่งเดียว