ปรัชญา

ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่เข้าใจตนเองและผู้อื่น  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข