ติดต่อเรา

ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัพท์ 043-754-571

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-754-333 ต่อ
กลุ่มงานบริหารฯ  2069 / 2071
กลุ่มงานสารสนเทศ 2113
กลุ่มงานวิชาการฯ 2105

E-Mail : geinnovation@msu.ac.th
Webmaster : krissada.sak@msu.ac.th